สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

รายนามประธานสภาฯ

FormerPresident

2538-2539

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พรชัย มาตังคสมบัติ
(มหาวิทยาลัยมหิดล)

FormerPresident

2540-2541

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กิตติชัย วัฒนานิกร
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

FormerPresident

2542-2544

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
(มหาวิทยาลัยมหิดล)

2544-2545

FormerPresident

2546-2547

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

FormerPresident

2548-2550

ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

FormerPresident

2551-2552

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

FormerPresident

2553-2555

ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

FormerPresident

2555-2558

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

FormerPresident

2558-2560

ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

FormerPresident

2561-2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
(มหาวิทยาลัยมหิดล)

President

2562-ปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

© สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) พัฒนาโดย © 2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงล่าสุด: 25 มิถุนายน 2561

Creative Commons License