สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่

วาระหารือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่

สมุดปกขาว การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

เสนอโดย ประชาคมวิจัยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่

สมุดปกขาว การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action)

เสนอโดย ประชาคมวิจัยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (5 พ.ย. 2561)

ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดย โดย ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่

แนะนำร่างแผนด้าน ววน. 2563-2565

โดย รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผนเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศ

โดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่

การจัดทำแผนพัฒนากำลังคนของประเทศ

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่

Eastern Economic Corridor (EEC)

เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ศาสตราจารย์ ดร. สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง วันที่ 27 เมษายน 2562 ในการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ ครั้งที่ 2/2562

ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่

วิทยาศาสตร์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ดร.กาญจนา วานิชกร รักษาการ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ในการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ ครั้งที่ 6/2561

ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่

การวิจัยขั้นแนวหน้า Frontier Research เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ

เสนอโดย กลุ่มนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 31 ตุลาคม 2561

ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่

สมุดปกขาว การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

เสนอโดย ประชาคมวิจัยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่

Corporate research and innovation through public-private partnership

เอกสารประกอบการบรรยาย โดย Dr.Magnus Bergkvist, Head of Science & Research, Global Innovation Center, Thai Union Group PCL. วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ในการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ ครั้งที่ 5/2561

ดาวน์โหลด

BCG Economy

EECi, Eastern Economic Corridor of Innovation

ผลงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2556-2561

ผลงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2556-2561

เอกสารเผยแพร่

University 4.0 : สิ่งที่คณะวิทยาศาสตร์ต้องเตรียมพร้อมและปรับปรุง เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐ

เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ในการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ ครั้งที่ 4/2561

ดาวน์โหลด
© สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) พัฒนาโดย © 2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงล่าสุด: 8 ตุลาคม 2562

Creative Commons License