สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ / ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง

ประกาศ

© สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) พัฒนาโดย © 2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงล่าสุด: 8 ตุลาคม 2562

Creative Commons License