สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

คณะกรรมการสภาฯ

 

Committee

ประธานสภา

ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Committee

รองประธานสภา

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Committee

รองประธานสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
(มหาวิทยาลัยบูรพา)

Committee

เหรัญญิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

Committee

เลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Committee

ผู้ช่วยเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ ดร.โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

consultant

ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์

นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

consultant

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ผู้อำนวยการ สสวท.

consultant

นางดวงสมร คล่องสารา

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

consultant

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์

ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

© สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) พัฒนาโดย © 2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงล่าสุด: 19 เมษายน 2562

Creative Commons License