สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

ข่าวกิจกรรม

 

การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

          การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมปริชญากร ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคุณสมพร ใช้บางยาง ประธานอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกล่าวต้อนรับสมาชิกสภาคณบดีฯ
          ในที่ประชุม ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันในการกำหนดกรอบและแนวทางการปฏิบัติอันนำไปสู่ความร่วมมือในการส่งเสริมการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งให้มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

Credited รูปภาพ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

© สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) พัฒนาโดย © 2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงล่าสุด: 8 ตุลาคม 2562

Creative Commons License