สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

ข่าวกิจกรรม

 

การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2562

การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 6/2562 วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับสมาชิกสภาคณบดีฯ และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในการเป็นพื้นฐานความรู้ สำหรับบัณฑิต”

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

Credited รูปภาพ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

© สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) พัฒนาโดย © 2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงล่าสุด: 8 ตุลาคม 2562

Creative Commons License