สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

ข่าวกิจกรรม

 

การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2562

การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 5/2562 วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม คำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ในวาระการประชุมฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ไกรชาติ ตันตระการอาภา นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การกำหนดสาขา การขอมีใบอนุญาติของผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนปิดประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข เป็นตัวแทนสมาชิกสภาคณบดีฯ กล่าวขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ที่จะหมดวาระ และกล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช ในการดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ท่านต่อไป

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

Credited รูปภาพ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

© สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) พัฒนาโดย © 2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงล่าสุด: 8 ตุลาคม 2562

Creative Commons License