สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

ข่าวกิจกรรม

 

การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2562

การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 4/2562 วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มุกสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับสมาชิกสภาคณบดีฯ และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์ของใคร"

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

Credited รูปภาพ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Facebook มหาวิทยาลัยรามคำแหง

© สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) พัฒนาโดย © 2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงล่าสุด: 27 สิงหาคม 2562

Creative Commons License