สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

ข่าวกิจกรรม

 

การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562

การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 2/2562 ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม BA 405 อาคารบริหารธุรกิจ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ประธานสภาคณบดีฯ เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ธานินทร์ ศิลป์จารุ รักษาการรองอธิการบดี ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับสมาชิกสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ในเขตพื้นที่ EEC เพื่อความยั่งยืน ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

Activity
Activity
Activity
Activity
Activity
Activity
Activity
Activity
Activity
Activity
Activity
Activity

Credited รูปภาพ: คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

© สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) พัฒนาโดย © 2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงล่าสุด: 29 เมษายน 2562

Creative Commons License