สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

ข่าวกิจกรรม

 

การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562

การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 1/2562 ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม SC1-207 อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สมยศ พลับเที่ยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ประธานสภาคณบดีฯ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับสมาชิกสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.จิตต์พร เครือเนตร รองประธาน ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษ เรื่อง "R&D Executive towards BCG Model"

Activity
Activity
Activity
Activity
Activity
Activity
Activity
Activity
Activity
Activity
Activity
Activity
Activity
Activity
Activity
Activity

Credited รูปภาพ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

© สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) พัฒนาโดย © 2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงล่าสุด: 18 กุมภาพันธ์ 2562

Creative Commons License