สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

ข่าวกิจกรรม

 

การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2561

ในการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 6/2561 ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปกร เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับสมาชิกสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.กาญจนา วานิชกร รักษาการ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) บรรยายพิเศษ เรื่อง "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" วิทยาศาสตร์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ เป็นประธาน

Credited รูปภาพ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

© สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) พัฒนาโดย © 2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงล่าสุด: 24 ธันวาคม 2561

Creative Commons License