สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

ข่าวกิจกรรม

 

การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 5/2561 ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท44) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณบดีวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก 29 แห่ง ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์ปาฐกเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ บทบาทคณะวิทยาศาสตร์กับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) และบทบาทของคณะวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Dr.Magnus Bergkvist, Head of Science and Research, Thai Union Group PLC. เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับ Open Innovation ของกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน จำกัด ซึ่งเป็นการมองหาร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับกลุ่มบริษัท ในหัวข้อ Corporate research and innovation through public-private partnership

Credited รูปภาพ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

© สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) พัฒนาโดย © 2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงล่าสุด: 30 ตุลาคม 2561

Creative Commons License