สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

ข่าวกิจกรรม

 

การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561

ในการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 3/2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สภาคณบดีวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี กล่าวต้อนรับสมาชิกสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งรองประธานหอการค้า จังหวัดจันทบุรี ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับโอกาสและความร่วมมือของหอการค้ากับคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงความร่วมมือในการทำวิจัยกับสมาชิกสภาคณบดีวิทยาศาสตร์ฯในอนาคต

ในวาระการประชุมฯ มีวาระสำคัญสืบเนื่องจากการประชุม สควทท.ครั้งที่ 2/2561 เรื่องการปรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญ ได้แก่ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำ(ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2561 รายชื่อกรรมการสาขาต่างๆ และการหารือเกี่ยวกับร่างคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์และโครงสร้างหลักสูตร โดยมีการมอบหมายประธานสาขาต่างๆ หารือกับกลุ่มย่อยที่เกี่ยวข้องและนำเสนอความก้าวหน้าในการประชุมครั้งถัดไป

นอกจากนี้ได้มีการหารือปัญหา อุปสรรคและโอกาสเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสภาคณบดีวิทยาศาสตร์ฯ รวมถึงรูปแบบในการดำเนินการให้สัมฤทธิผล

ตอนท้ายการประชุม ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข รองประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวขอบคุณเจ้าภาพ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และทีมงานที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นอย่างดีมาก

Credited รูปภาพ: คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
เขียนข่าว: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์

© สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) พัฒนาโดย © 2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงล่าสุด: 4 มิถุนายน 2561

Creative Commons License