สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

ข่าวกิจกรรม

 

การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561

ในการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สภาคณบดีวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นงนิตย์ ธีระสัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ มาให้การต้อนรับสมาชิกสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์ คณบดีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นคณบดีที่มีอาวุโสสูงสุดในสภาฯขณะนั้น ได้กล่าวขอบคุณเจ้าภาพและเป็นประธานดำเนินการประชุมวาระพิเศษการเสนอชื่อและเลือกประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ท่านใหม่ ซึ่งได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวาระการประชุมฯ มีวาระสำคัญสืบเนื่องจากการประชุม สควทท.ครั้งที่ 4/2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ได้มีการนำเสนอร่างโครงการ postdocเพื่อพัฒนากำลังคนในระดับหลังปริญญาเอก แก่ที่ประชุม ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว (อดีตประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์) ได้พยายามผลักดันและหารือกับหลายหน่วยงาน ซึ่งหลายหน่วยงานซึ่งทุกหน่วยงานเห็นพ้องตรงกันว่า การเพิ่มตำแหน่ง postdoc จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการผลักดันเรื่องนวัตกรรมวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนางานวิจัยเชิงลึก frontier research ได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้พัฒนาแผนงานจัดสรรทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือหลังปริญญาโทสำหรับงานวิจัยในสาขายุทธศาสตร์ขึ้น ซึ่งได้มีการบรรจุวาระเพื่อขอรับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากสภาคณบดีวิทยาศาสตร์ฯในครั้งนี้ด้วย อนึ่ง รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ประธานสภาฯได้มอบหมายให้มีการจัดตั้งคณะทำงานฐานข้อมูลสภาคณบดีฯเพื่อสนับสนุนการทำงานของสภาฯ และในส่วนของการปรับปรุง มคอ.1 นั้น ได้มีการมอบหมายงานให้กับคณะกรรมการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานจะได้ดำเนินงานแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาขาต่อไป

ตอนท้ายการประชุม ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวขอบคุณเจ้าภาพ ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและทีมงานที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นอย่างดี

Credited รูปภาพ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) พัฒนาโดย © 2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงล่าสุด: 11 พฤษภาคม 2561

Creative Commons License