สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

ข่าวกิจกรรม

 

การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ในการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 1/2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาคณบดีวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการหารือกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.1) ในประเด็น(ร่าง)คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และ(ร่าง)ผลการเรียนรู้ (Learning outcomes) สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้มีการแต่งตั้งตัวแทนคณบดีเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินงานในสาขาต่างๆ จากนั้นจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสาขาวิชาซึ่งจะได้มีการประสานไปยังเครือข่ายและ stakeholder ที่เกี่ยวข้องในลำดับถัดไป เช่น สมาคมต่างๆ สมาคมวิชาชีพ ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับปรุง มคอ.1 ต่อไป

อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับสมาชิกสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมฯ

ตอนท้ายการประชุม ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวขอบคุณเจ้าภาพ ศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทีมงานที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นอย่างดี พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี ที่ได้รับการอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการเป็น ศาสตราจารย์ เรียบร้อยแล้ว

หลังจากประชุม เจ้าภาพได้พาทีมสมาชิกสภาคณบดีวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโครงการหลวงและสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผอ.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติให้เกียรติมาบรรยายประวัติความเป็นมาและ mission ของสถาบันฯ NARIT เป็นสถาบันวิจัยที่มีการบูรณาการทั้งฝั่ง Science และฝั่ง Technology นับเป็นองค์กรทางวิทยาศาสตร์ที่มีความเข้มแข็งมาก เชื่อมั่นว่า NARIT จะเป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและทำให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดได้อย่างแน่นอน

Credited รูปภาพ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) พัฒนาโดย © 2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงล่าสุด: 11 พฤษภาคม 2561

Creative Commons License