สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

ข่าวกิจกรรม

 

การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ในการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 6/2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สภาคณบดีวิทยาศาสตร์ฯ มีมติที่จะร่วมกันปรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.1) โดยเริ่มจาก 4 สาขาวิชาหลักก่อน ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ส่วนสาขาวิชาอื่นๆจะมีการประชุมหารือในครั้งต่อๆไป ทั้งนี้ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์ ได้มอบหมายคณะทำงานฯ ให้ดำเนินการประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละหลักสูตร เช่น สมาคมต่างๆ สมาคมวิชาชีพ ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับปรุง มคอ.1 ต่อไป

อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ รองศาสตราจารย์ ดร. ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับสมาชิกสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมฯ

ตอนท้ายการประชุม ประธานในสภาคณบดีวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวขอบคุณเจ้าภาพ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและทีมงานที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นอย่างดี

Credited รูปภาพ : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสมาชิกสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

© สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) พัฒนาโดย © 2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงล่าสุด: 11 พฤษภาคม 2561

Creative Commons License